Wachtwoord Vernieuwen

Uw zoekresultaten

Verhuur:

1. Reserveringen

Reserveringen zijn enkel geldig indien door ons bevestigd.

2. Annuleringen

U kan uw gereserveerd artikel annuleren. Indien u dit minimaal 12 weken voor de eerste huurdag aan ons laat weten is uw annulatie gratis. Indien u dit later aan ons laat weten zal er steeds 50% van de huurprijs aangerekend worden.

2.1 Gratis annuleren (springkastelen)

Bij slecht weer (minimaal 60% kans op regen) kan u uw springkasteel gratis annuleren. Annuleringen o.w.v. slecht weer worden enkel op springkastelen toegestaan. De annulering moet ten laatste 24u voor levering doorgegeven worden. Indien u dit later aan ons laat weten, of als u annuleert o.w.v. een andere reden dan slecht weer wordt er 50% van de huurprijs in rekening gebracht.

3. Betalingen

De betaling van de gehuurde goederen gebeurt:

 • Bij afhaling contant
 • Op voorhand via overschrijving (de klant dient een betalingsbewijs voor te leggen bij levering).
 • Bij levering contant
 • Via de website van Het Feestatelier met Bancontact, KBC/CBC betaalknop, Belfius Direct Net en ING Home’Pay. Elke methode wordt verwerkt via een beveiligde verbinding. (enkel voor aankopen va de webshop)

4. Levering

Leveringskosten worden steeds op voorhand afgesproken. De betaling van de leverkosten gebeurt zoals omschreven onder “betalingen”.

 • Tijdstip van levering en ophalen wordt steeds op voorhand afgesproken met de klant. Deze tijdstippen dienen stipt gerespecteerd te worden.
 • Voor springkastelen gelden specifieke leveringsvoorwaarden (zie hieronder)
 • Er dient steeds iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Dit moet een volwassen persoon zijn in het bezit van een identiteitskaart. Indien er niemand aanwezig is zullen de goederen alsook leveringskosten alsnog aangerekend worden.

5. Springkastelen

Levering

 • Leveringskosten worden steeds op voorhand afgesproken. De betaling van de leverkosten gebeurt zoals omschreven onder “betalingen”.
 • Tijdstip van levering en ophalen wordt steeds op voorhand afgesproken met de klant. Deze tijdstippen dienen stipt gerespecteerd te worden.
 • Om een springkasteel te kunnen leveren dient er een vrije doorgang van minimaal 100cm te zijn.
 • Springkastelen worden enkel geleverd op gelijkvloers.

Plaatsing

 • Springkastelen kunnen enkel geplaatst worden op een vlakke ondergrond.
 • Bij voorkeur wordt het springkasteel geplaatst op gras. Hier kan het ook goed verankerd worden.
 • Het springkasteel kan niet geplaatst worden op een puntige ondergrond (stenen, glas, …).
 • Plaatsing op ondergronden zoals: vlakke beton, tarmac, klinkers, afgeronde kiezel is mogelijk. Deze ondergrond moet vrij van steentjes gemaakt worden (door de huurder). Het feestatelier zal een grondzeil ter bescherming van het springkasteel alsook gewicht voor verankering van het springkasteel ter beschikking stellen van de huurder. Er moet echter rekening mee gehouden worden dat dit niet de ideale verankering is en de maatregelen onder “slecht weer” dienen hierbij zeker zeer strikt in acht genomen te worden!

Slecht weer

 • Bij regen: het springkasteel opgeblazen laten, als u het aflaat tijdens de regen kan er water tot in het kasteel sijpelen. De reinigingskosten (€250)
  hierdoor veroorzaakt worden extra aangerekend. De motor zeker niet afdekken om verbranding te voorkomen.
 • Bij regen en veel wind(4beaufort): Bij stormweer, veel wind waardoor het springkasteel zou kunnen gaan waaien bent u verplicht om het springkasteel af te laten. Doe de ritsen aan de zijkant open om de lucht eruit te laten en schakel de motor uit. Duw zijwanden enz. naar binnen terwijl de lucht uit het kasteel verdwijnt. Vouw hierna het springkasteel 2X dubbel om insijpeling van het water te vermijden. Indien deze richtlijnen niet worden opgevolgd zullen extra kosten in rekening gebracht worden. De motor mag in dit geval op een droge plek geplaatst worden.
 • Na de regen en veel wind: Na het stormweer dient het springkasteel terug opengevouwen, verankerd en opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen voordat het opgehaald wordt.

Spelregels

 • Springkastelen zijn voor kinderen tot max. 14 jaar.
 • Scherpe voorwerpen zijn niet toegestaan op het springkasteel.
 • Schoenen en brillen dienen uitgedaan te worden op het springkasteel.
 • Eten of drinken is niet toegestaan op het springkasteel.
 • Modder, zand, water of zeep is niet toegestaan op het springkasteel.
 • Het is verboden om op de zijwanden van het springkasteel te klimmen.
 • Niet trekken aan objecten die in het springkasteel staan.
 • Ongevallen die gebeuren op het springkasteel vallen buiten de
  verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de verhuurder.
 • Permanent toezicht van een volwassene is verplicht!
 • Dieren zijn verboden op het springkasteel.

6. Aansprakelijkheid

De klant is verantwoordelijk voor schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde object tijdens de huur.

Alle schade, anders dan normale slijtage, alsook reinigingskosten aan het gehuurde object veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen aangerekend worden aan de huurder.

7. Verantwoordelijkheid

 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.
 • De verzekering van de gehuurde toestellen is steeds ten laste van de
  huurder. U kunt een extra verzekering afsluiten bij uw verzekeringsagent. Een verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
 • Permanent toezicht van een volwassene is verplicht.
 • Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder

8. Borg

Er kan borg gevraagd worden voor de huur van een object. Informeer
u hierover bij ons.

Verkoop/webshop

1. Definities

 1. Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Het feestatelier een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of goederen.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage 1 hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heef

2. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Het feestatelier, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de opdrachtgever. Deze persoonsgegevens kunnen door Het feestatelier tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Het feestatelier toe om de opdrachtgever op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten.
 2. Indien de opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zich hiertegen kosteloos verzetten en dat laten weten via ons contactformulier.
 3. De opdrachtgever kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief met bewijs van zijn identiteit (wat inhoudt dat de opdrachtgever een kopie van zijn identiteitskaart toevoegt aan het verzoek) te richten tot info@hetfeestatelier.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden, tenzij deze expliciet nodig zijn voor registratie van producten via derden.
 4. Het feestatelier behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 5. Voor meer informatie omtrent uw privacy kan u terecht bij ons privacybeleid.

3. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

 1. Op deze overeenkomst gesloten met Het feestatelier is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Tongeren (B-3717).
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Het feestatelier en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 3. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten.

4. Duur en beëindiging

 1. De verkoop van goederen of diensten door Het feestatelier voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, Tenzij anders werd overeengekomen.
 2. De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is mogelijk zolang Het feestatelier geen voorraad heeft moeten inslaan, kosten heeft moeten maken en de bestelling nog niet verzonden is.
 3. Indien de bestelling klaargezet wordt of verzonden is, kan de bestelling in geen geval meer geannuleerd worden.
 4. Het feestatelier heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Het feestatelier gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 5. Het feestatelier heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever niet binnen de vooropgestelde betaaltermijn voldaan heeft aan de betaling.
 6. Abonnementen hebben een onbepaalde duurtijd en lopen verder tot de klant deze opzegt. Opzeggen dient te gebeuren via de account-pagina en dient minstens 15 dagen voordat het volgende pakket gepland staat te gebeuren.
 7. Betaalde of afgehouden bedragen voor een abonnement worden in geen geval terugbetaald. Opzeggen van een abonnement kan op ieder moment gebeuren, waarna er geen bedragen meer afgehouden zullen worden. Reeds betaalde pakketten worden nog verzonden.

5. Prijzen

 1. De prijzen die door Het feestatelier op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief en kennen slechts een geldingsduur van 14 kalenderdagen.
 2. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de bestelbevestiging.
 3. Alle door Het feestatelier opgegeven prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren van deze prijzen op de website. Het feestatelier kan in het geval van een foutieve prijsweergave op de website niet worden verplicht te leveren tegen deze tarieven.
 4. Elke promotie geldt per klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de opdrachtgever van promoties, bijvoorbeeld door het bewust creëren van meerdere accounts, kan Het feestatelier beslissen promoties niet toe te passen.

6. Leverings-, betaal- en protesttermijnen

 1. De door Het feestatelier opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
 2. De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst, of op een later af te spreken tijdstip. De termijnen van de leveringen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Met werkdagen wordt hier bedoeld van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
 3. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
 4. Indien het pakket om eender welk reden door de leverancier teruggestuurd wordt naar Het feestatelier dan krijgt de klant in geen geval de reeds betaalde leveringskosten terugbetaald. Als de klant kiest om het pakket alsnog te ontvangen zal de klant opnieuw leveringskosten betalen alvorens het pakket opnieuw verstuurd wordt. De klant kan ook kiezen om het bedrag van de producten terugbetaald te krijgen na aftrek van de leveringskosten.
 5. Iedere klacht betreffende de levering of prestatie, van welke aard ook, dient door de opdrachtgever binnen de 7 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Het feestatelier en dit per aangetekende brief.
 6. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als reden worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.
 7. Het gebrek aan geschreven protest van een bestelbevestiging binnen de 7 werkdagen vanaf de ontvangst ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de bestelbevestiging en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
 8. Facturen dienen betaald te worden volgens de aangegeven betalingscondities.
 9. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen. Indien de bestelbevestiging op de vervaldag niet is betaald, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het volledige bestelbevestigingbedrag.
 10. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de opdrachtgever.
 11. Gebruikte afbeeldingen op de website zijn puur indicatief en kunnen verschillen van het product dat geleverd wordt aan de klant. De klant kan in geen geval de bestelling annuleren, retourneren of een terugbetaling eisen indien de afbeelding niet strookt met de werkelijkheid.

7. Ontbinding

 1. Het feestatelier kan ten allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de opdrachtgever meer dan 45 dagen na bestelbevestigingdatum, in gebreke blijft om de desbetreffende bestelbevestiging te betalen, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum , tenzij de opdrachtgever de bestelbevestiging conform artikel 4 terecht heeft geprotesteerd.

8. Aansprakelijkheid

 1. In geen geval is Het feestatelier aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals bijvoorbeeld commerciële of financiële verliezen, verlies van data, imagoschade, inkomstenverlies, schade aan derden, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever, enz.
 2. Het feestatelier kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen.
 3. Het feestatelier kan ten opzichte van de opdrachtgever enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met Het feestatelier gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen.
 4. In geen geval kan Het feestatelier aanprakelijk gesteld worden voor een levering die schade heeft opgelopen door het transport, onzorgvuldig uitpakken, onzorgvuldig omgaan met het pakket of enige andere handeling waardoor het pakket schade oploopt. Wij doen er alles aan om het pakket veilig te verpakken maar kunnen niet instaan voor handelingen van derden.

9. Herroepingsrecht

 1. Gedurende een bedenktijd van 30 dagen kan een consument de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden. De reden van herroeping kan door Het feestatelier opgevraagd worden, maar de consument is in geen geval verplicht zijn reden(en) te geven.
 2. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat consument de goederen in ontvangst heeft mogen nemen. Als de levering bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, geldt de dag waarop de consument de laatste zending heeft ontvangen. Uitzondering geldt voor regelmatige zendingen of abonnementen gedurende een bepaalde of onbepaalde periode, hierbij geldt de dag van ontvangst van de eerste levering.
 3. De consument engageert zich om tijdens de bedenktijd zeer zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Het product zal slechts uitgepakt en gebruikt worden in de mate dat nodig is om de aard, kenmerken en de werking van een product vast te stellen. De consument mag een product slechts hanteren en inspecteren zoals dat in een reguliere winkel zou mogen.
 4. Indien schade of waardevermindering het gevolg is aan het niet zorgvuldig omgaan met het product zal de consument aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de waardevermindering aan het product en zullen deze kosten verhaald kunnen worden op de consument.
 5. Zodra Het feestatelier een melding van herroeping op elektronische wijze ontvangt van de consument, stuurt Het feestatelier na ontvangst een ontvangstbevestiging.
 6. Het feestatelier vergoedt in geen geval de retourkosten of extra verpakkingskosten van de consument. De leveringskosten voor het geretourneerde product zullen dus in rekening gebracht worden aan de consument.
 7. Volgende producten en diensten zullen uitgesloten worden van het herroepingsrecht:
  1. Een door de consument specifiek aangevraagd vervaardigd product dat niet gefabriceerd is en wordt vervaardigd op basis van individuele keuzes en beslissingen van de consument.
  2. Producten welke een zeer beperkte houdbaarheid hebben of snel bederven.
  3. Producten die verzegeld verzonden worden en die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet meer geschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling verbroken is na de levering.

10. Inschakelen van derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Het feestatelier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zo werkt Het feestatelier samen met organisaties als PostNL, SendCloud, Trustpilot, Mollie, etc. Al deze organisaties zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en voldoen minimaal aan de eisen die zijn opgenomen in de Het feestatelier Verwerkersovereenkomst.

11. Overmacht

 1. Het feestatelier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Het feestatelier als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Het feestatelier alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
 3. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Het feestatelier geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Het feestatelier tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Contactgegevens

Contactgegevens: Het Feestatelier
Adres maatschappelijk zetel:
Beverststraat 41A
3600 Genk
E-mail: info@hetfeestatelier.be
Tel: +32 (0)486 92 78 69
Tel: +32 (0)484 87 67 43
Ondernemingsnummer: BE0726842279
IBAN: BE37001863266128

Of neem contact met ons op via het contactformulier.